યોજના વિશેની માહિતી
  
Current live sessions are 3Total Visitors are 268570 Since 16-Jul-08કલોઝ XBest viewed with 1024 by 768 Screen Resolution
Other Links
Virtual Keyboard (Unicode)
આવાસ પ્લોટ સમરી    
ઉદંત One who gets livelihood by trade
Download
Gujarati Fonts & Keyboard
AcrobatReader
Bio Metric Files
વહીવટી કામગીરી વિભાગ
 
 
યુઝર આઇ.ડી.
પાસવર્ડ લોગીન
 Enter Captcha
લોકોપયોગી વિભાગ
કામ નંબર કામની સ્થિતિ
એડવાન્સ સર્ચ              સમરી
જિલ્લાની પસંદગી
This application is designed and developed by National Informatics CentreDISTRICT PANCHAYAT, JUNAGADH